... meet svůj point ...
4. ročník přehlídky nekomerčního umění 1. 8. 2016 - 30. 9. 2016 | Cargo Gallery | Litoměřice
 

ARTMEETPOINT 2016
Organizátorem projektu s názvem Artmeetpoint je společnost s ručením omezeným AP Promo, založená za účelem působení na kulturním poli. Přehlídka je realizována v době 1. 8. – 30. 9. 2016, v Litoměřicích, v prostorách multifunkčního centra Cargo Gallery, které vzniklo přestavbou nákladní motorové lodě Niké.
Na podzim 2016 plánujeme přesun přehlídky i s plavidlem do německých Drážďan, v prosinci pak do Prahy. Generálním partnerem projektu je Ústecký kraj, mediálním partnerem pak iReport- music & style magazíne.


Popis projektu_
Projekt Artmeetpoint 2016 navazuje na projekt Artmeetpoint 2014, který byl rovněž realizován za vydatné pomoci Ústeckého kraje a dále pak Magistrátu hlavního města Prahy a Kongresového centra Praha. Jde o výstavu nekomerčních fotografických prací s cílem vzájemného prolnutí autorů ve společné expozici, představující to nejlepší, co amatérští i profesionální fotografové- bez genderového omezení, v posledních letech vytvořili.
Stejně jako v případě Artmeetpointu 2014, počítáme i se zahraniční účastí (Slovensko, Německo). Samotná přehlídka bude zahájena slavnostní vernisáží 1. 8. V Litoměřicích, přístaviště Velká Mlýnská/ Cargo Gallery. 50% z ceny prací a 100% z dobrovolného vstupného putuje centru pro zdravotně postižené děti a mládež, SRDÍČKO. (V roce 2014 se mám pro sbírku JUS na dostavbu Jedličkova ústavu podařilo vybrat více než 46.000,- Kč – www.sbirkajus.cz).
Bližší informace o našem projektu naleznete v jednotlivých záložkách této stránky. V případě jakýchkoli doplňujících dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím mailu: info@cargogallery.eu.

Těšíme se na setkávání s tvůrci i s návštěvníky výstavy.

 

ARTMEETPOINT 2016
Der Organisator des Projekts Artmeetpointist die GesellschaftmitbeschränkterHaftung AP Promo, die gegründetwurde, um auf den kulturellen Bereicheinzuwirken. Die Schaufindetvom 1. August biszum 30. September 2016 in Leitmeritzstatt, in den Räumen des multifunktionellen Zentrums von Cargo Gallery, das durcheinenUmbau des Frachtmotorboots Nikéentstand. Im Herbst 2016 planenwireinen Schauumzugauchmitdem Schiff nach Dresden, im Dezemberdannnach Prag. Der Generalpartner des Projektsist die Aussiger Region, der Medienparnerist das iReport- music & style Magazin.

Projektbeschreibung_
Das Projekt Artmeetpoint 2016 schließt an das Projekt Artmeetpoint 2014 an, das ebenfallsmiteinerergiebigen HilfederAussiger Region, des Magistrats der Hauptstadt Prag und des Kongresszentrums Pragrealisiertwurde. Esgeht um eine Ausstellung von nichtkommerziellenfotografischen Werken, die verschiedene Autoren in einergemeinsamen Exposition einschließt. Die Ausstellungpräsentiert das Bestedavon, was die Amateur- sowieprofessionellen Fotografen(ohneeine Gender-Beschränkung) in den letzten Jahrenschufen. Wieim Falle von Artmeetpoint 2014 rechnenwirmiteinerausländischen Teilnahme (die Slowakei, Deutschland). Allein die Schauwirdmiteinerfeierlichen Vernissageeröffnet. Am 1. August in Leitmeritz, Landungsplatz Velká Mlýnská/ Cargo Gallery. 50% vom Preis der Werke und 100% vom Preis des freiwilligen Eintrittsgeldsfließt ins Zentrumfürbehinderte Kinder und Jugendliche, SRDÍČKO. (Im Jahr 2014 gelanges, für die Sammlung JUS zugunsteneiner Fertigstellung des JedlickaInstituts, mehrals 46 000 CZK – www.sbirkajus.cz zusammeln). WeitereInformationenüberunser ProjektfindenSie in den einzelnen Registerkartendieser Seite. WennSieweitereergänzende Fragenhaben, kontaktieren Sieunsbitte per Email an: info@cargogallery.eu. Wirfreuenuns auf das TreffenmitAusstellungsgestaltern und –besuchern.

 

 

V roce 2016 putuje 50% z ceny prací a 100% z dobrovolného vstupného centru pro zdravotně postižené děti a mládež, SRDÍČKO. Děkujeme!